کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک

کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک

کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک

کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک

• کارت لینک 0131 سانترال NS1000 به سانترال NCP500 یا NCP1000
• کارت استکینگ اسلیو 0131 پاناسونیک STAKING SLAVE
با کارت 0131 می توان دستگاه NCP پاناسونیک
را به NS1000 لینک نمایید
سانترال NCP1000 پاناسونیک
باکس NCP500 پاناسونیک
هنگام اتصال باید MPR یا CPU دستگاه را از شلف سانترال
جدا کرده و به جای آن کارت استکینگ اسلیو را داخل سانترال
NCP نصب نمود.

توضیحات

کارت KX-NS0131 سانترال NS1000 پاناسونیک

• کارت لینک ۰۱۳۱ سانترال NS1000 به سانترال NCP500 یا NCP1000
• کارت استکینگ اسلیو ۰۱۳۱ پاناسونیک STAKING SLAVE
با کارت ۰۱۳۱ می توان دستگاه NCP پاناسونیک
را به NS1000 لینک نمایید
سانترال NCP1000 پاناسونیک
باکس NCP500 پاناسونیک
هنگام اتصال باید MPR یا CPU دستگاه را از شلف سانترال
جدا کرده و به جای آن کارت استکینگ اسلیو را داخل سانترال
NCP نصب نمود.